De mindre slag fik sagt deres mening

Inden repræsentantskabsmødet i Brædstrup holdt vi et medlemsmøde i foreningen, og her kom der faktisk flere tilkendegivelser på, fra de mindre slag, at de godt kunne tænke sig en konkurrence, hvor de ikke var oppe imod de store og stærke slag, men hvor de kun konkurrerede med medlemmer der ikke sendte så mange duer.

De var ikke uenige om, at de gerne ville tilmeldes i gruppe B, eller hvad det evt. kunne hedde, bare det var blandt medlemmer der ikke sendte så mange duer.

Hvilke muligheder vil der så være i den idé?
Jeg ser helt klart flere fordele end ulemper. Hvis vi nu på forhånd meldte os ind i enten, lad os bare kalde det gruppe A eller B, hvor A gruppen kan være medlemmer, der ønsker at sende mere end 6 duer på mellemdistancen og 4 duer på langflyvningerne.
Gruppe B vil så være dem der ikke vil, og så heller ikke må sende mere end 6 duer på mellemdistancen og 4 duer på langflyvningerne.

Vil det så ikke betyde færre duer? Det tror jeg ikke det vil, tværtimod så tror jeg de mindre slag vil få lyst til måske at sende 6 duer på mellemdistancen og 4 på langflyvningerne, hvor de i dag måske sender max. 4 på mellem og måske engang imellem 2-3 stykker på langflyvningerne eller slet ingen. Der kan så godt åbnes op for, at et medlem i gruppe B godt kan sende flere duer, men så betyder det også at man melder sig ud af mesterskabskampen i gruppe B og flytter over i gruppe A.

Dem der så normalt ikke sender så mange duer, men gerne vil konkurrere med de store slag, der sender mange duer, kan jo så enten vælge fra starten at melde sig ind i gruppe A eller i løbet af sæsonen vælge at flytte fra gruppe B til gruppe A ved at sende flere duer end det maksimale for gruppe B, og på den måde automatisk flytte over i gruppe A.

Lige hvordan mesterskabskonkurrencerne så skal være, har jeg så ikke lige tænkt helt igennem, og forslag er naturligvis meget velkomne.

Jeg tror også det vil give en bedre oplevelse for nystartede brevduemænd, at de ikke behøves konkurrere mod de helt store slag lige fra starten.

Vi må også antage at de personer, der sender mange duer, også er dem der har bedst råd til det. Her kunne der så også gradueres således, at der blev indbetalt et mindre beløb i kontingent for gruppe B medlemmerne, end gruppe A medlemmerne. Til gengæld var der så også de største præmier til konkurrencerne for gruppe A-medlemmerne.
Det kunne også være billigere pr. due der blev sendt over 6 og 4 på hhv. mellem- og langflyvningerne. Vi ved jo at det er de første duer, der skal sendes, som er de dyreste, så jo flere der kan komme med jo bedre økonomi. Så her en gevinst for gruppe A's medlemmer, som jo så til gengæld betaler det mere i kontingent.

Der vil jo stadig være fælles resultatopgørelser pr. flyvning, hvor alle kan måle sig med alle uanset gruppe, dog kunne der så markeres ud for hver person om han/hun flyver i gruppe A eller B.

Jeg tror faktisk tiden er inde til at gå den vej.
Input hertil og din holdning modtages gerne.For vores eget slag

For vores vedkommende vil det fortsat være langflyvningerne, der vil have højest prioritet.

Her vil det være vores Vermote/Deweerdt/Bloor afstamning sammen med Van der Wegen via ”Harry”, der vil blive satset på, sammen med Albrecht duerne via vores indkøbte par fra Erik Limbourg og duerne fra Freddy Vandenheede via Poul Stærkær, som vi har virkelig store forventninger til. Desuden tror vi også Kierkebelt duerne vil være gode at krydse ind på vores gamle stamme.

 

Langt hovedparten af flyvningerne er jo mellemdistanceflyvninger, og vi vil derfor også forsøge at gøre os gældende på disse flyvninger. Her mener vi, at vi har fundet duer der både kan flyve hurtigt, har en hurtig orienteringsevne, og derved kommer hurtigt afsted fra slipstedet. Den mere træning end tidligere er dog også en af forklaringerne, til de sidste par års bedre resultater på mellemdistancen. Duerne er Van Loon, Flor Engels og Camphuis duerne, som har vist sig hurtige på disse flyvninger.

 

Med tiden vil de sikkert også blive krydset ind på langflyverne, da det jo er begrænset hvor mange flyvninger vi har, som disse duer ikke også kan klare.

Ellers består opgaven i de kommende par år, at få reduceret i antallet af avlsduer, da vi helst ikke vil ligge mere end 60 unger til, og samtidig gerne vil have 4 unger fra ca. halvdelen af parrene.

Kapflyvningsplanen

Antallet af langflyvninger har desværre været nødt til at blive reduceret, da dueantallet pr. flyvning har været nede på et så lavt antal, at det ikke har været økonomisk forsvarligt, at bibeholde 7 flyvninger, og derfor nu er reduceret til 5. Disse 5 langflyvninger er dog nu med fornuftig afstand, også for de slag der har kortest. De kun 5 flyvninger, samt det at flyvningerne nu er placeret hver anden uge, skulle gerne øge antallet af afsendte duer og deltagende medlemmer.

 

Vi havde dog håbet, at det kunne være blevet til 6 langflyvninger, og det ville således for sjællændernes vedkommende kunne have været 3 fra nord og 3 fra syd, og kunne være løst ved at have to langflyvninger de to første uger, i uge 23 og 24, og så derefter hver anden uge.

 

Ideen med Eliteflyvningerne lyder også spændende, idet der max. må afsendes 4 duer pr. slag, hvilket gør at disse flyvninger er mere lige. Fra de mindre slag har der dog været udtrykt ønske om flere flyvninger, end de 5 der er på planen nu. I vedhæftede oplæg til kapflyvningsplanen, er der derfor indlagt en ekstra Eliteflyvning, så der på sjælland også her kan være 3 fra nord og 3 fra syd.

 

At det ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt, skulle være mere retfærdigt at flyve lige syd fra langs motorvejen på 11 ud af 14 mellemdistanceflyvninger, hvoraf 6 er fra Hannover mener vi ikke er rigtigt.

Set ud fra et økonomisk synspunkt må vi dog håbe, at der bliver sendt flere duer, så det giver et overskud, der kan bruges til markedsføring af brevduesporten.

På sigt må vi så håbe, ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt, at der igen kommer en mere vifte- og eller stjerneformet flyveplan, som må være det mest retfærdige.

Det vil naturligvis gøre der sværere for de brevduefolk i Jylland, som nu bare kan træne duerne i at slå fra motorvejen på det rigtige tidspunkt.

Det kan også være, at vi må erkende at det er den flyveplan, der kan skabe størst tilfredshed og fremgang i brevduesporten i Jylland, og så er det jo også i orden, men spørgsmålet er så bare om flertallet på Fyn ikke hellere vil flyve gruppe 1 og 2’s flyveplan sammen med sjællænderne??

Forslag til kapflyvningsplan 2011 + 2012

Fremgang i Brevduesporten

På et eller andet tidspunkt skal den tilbagegang, som vi ser hvert år jo vendes, og her består opgaven jo i to ting: 

   I.     Hvordan fastholdes vores eksisterende medlemmer? 
   II.    Hvordan får vi nye medlemmer?


Til punkt I har der i de nystartede strategiske udvalg været arbejdet med forskellige muligheder, som der er referater af i BREVDUEN, og hvor der helt sikkert også vil komme nogle nye gode ideer frem vedrørende konkurrencer, mesterskaber, pointsystemer, beregningsområder og udformningen af kapflyvningsplanen, men det kunne være rart først at få delt medlemmerne op i nogle grupper, så man bedst muligt kan ramme de enkelte grupper med de rigtige tiltag, der kan tilgodese netop deres ønsker og behov.

 

Vedrørende punkt II, er det nødvendigt med en ordentlig markedsføring af brevduesporten fra centralt hold, her er det ikke nok år efter år at komme med udtalelser som ”Kunne hvert medlem nu bare finde et nyt medlem, så vil det se helt anderledes ud”.

Her skal der drives en lønsom forretning, hvor der sættes penge af til markedsføring, og en start kan jo være at afsætte de hensatte midler til en markedsføringskampagne over de næste 10 år. Vi ved at det er en lang proces, at få nye medlemmer, måske er interessen der, men ikke tiden, og når tiden så er der, skal Brevduesporten være en mulighed som alle kender.

Her vil det igen være vigtigt, at få delt potentielle medlemmer op i nogle grupper.

Disse målgrupper kunne f.eks. være:

1)      Sportsfolk, der ikke selv kan være så aktive mere, og hvor børnene er så store at de ikke kræver så meget tid eller er flyttet hjemme fra. Det primære her vil være spænding og konkurrence, som de har været vant til igennem den sport de selv har dyrket.

2)     Børn, eller forældre til børn, hvor de mere traditionelle idrætsgrene ikke har været en succes. Det primære her vil være spændingen og glæden ved at holde dyr, og måske det at have en fælles hobby i familien.

3)      Personer bl.a. pensionister, der gerne vil have en hyggelig hobby, hvor de kan deltage, når tiden, vinden og vejret passer, men hvor det er det hyggelige ved at holde duer, og det at komme i foreningen, som er det primære.

4)     Nydanskere, som gerne vil have en hobby med spænding, hvor der kan opnås resultater og hvor det både er en individuel præstation, men hvor der også er et godt foreningsliv.

For at komme i kontakt med disse 4 målgrupper, og få fortalt om brevduesporten, skal der så vælges de rigtige medier til de færreste penge.

Der er ”heldigvis” ikke så mange der kender til brevduesporten, så mulighederne bør være der, for at få flere interesseret i denne dejlige hobby, som alle os medlemmer jo meget nødig vil undvære, men gerne udbrede så flere vil opleve glæden ved at flyve med brevduer.

Og til alle Jer der lige har læst dette:

Tro nu på at der kommer fremgang i brevduesporten, og

fortæl så mange som muligt om, hvor dejlig en hobby det er.